Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Door ons zijn bestelling te overhandigen, verklaart de klant zich akkoord met de onderstaande verkoopsvoorwaarden en tevens afstand te doen van de bepalingen zijner voorwaarden die in tegenstelling zouden zijn met de onze.
 2. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging blijft het de verkoper vrij, hetzij de afname en de volledige betaling te eisen, ofwel een schadeloosstelling van 30% op de bestellingsom.
 3. Bestellingen en offertes worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door onze Firma.
 4. Alle prijzen, zelfs deze vermeld op de bestelbon, zijn ten titel van inlichting. Zij kunnen ten allen tijde door de verkoper worden gewijzigd.
 5. Aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die gelden op de dag der levering welke ook de aankoopvoorwaarden van de koper zijn, tenzij tussen de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bedoeld als bindend, deze termijnen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
 7. Eventuele klachten moeten ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering toekomen Na deze termijn zullen leveringen beschouwd worden als definitief en volledig aanvaard.
 8. Terugzendingen anders dan wegens gemotiveerde en tijdige klachten zonder voorafgaand akkoord, zijn niet toegelaten. Geschieden zij toch zonder geldige reden dan zullen zij teruggezonden worden, kosten van behandeling en terugzending ten laste van de koper. Terugzendingen dienen steeds van de oorspronkelijke verpakking te te zijn voorzien, anders zal hiervoor een vergoeding worden geëist.
 9. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de levering, zelfs indien het een gedeeltelijke levering betreft.
 10. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde maand.
 11. Door de facturen niet te betalen op de vervaldag , worden de verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.
 12. Bij laattijdige betaling dient de klant verwijlintresten, conform de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstal, 8% te betalen vanaf de factuurdatum, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.  Ingeval de facturen niet betaald zijn, wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding eveneens van rechtswege en zonder gebrekestelling.
 13. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen van toepassing.